Smluvní podmínky a domovní řád
S

Smluvní podmínky pobytu - nájmu Chalupa Na Výsluní Liberec

1. Všeobecné informace

1.1

Ubytování je řešeno nájemní smlouvou na dobu určitou. Nájemní smlouva je vystavena na dobu dle platné rezervace, začíná prvním dnem rezervace - příjezdem hostů a končí následující den po posledním dnu rezervace odjezdem hostů. Check-in je možný první den rezervace od 16-ti hodin, check-out poslední den rezervace ve 12 hodin. Po domluvě je možné dojednat jiné časy (v závislosti na dojezdu/odjezdu jiných hostů).

1.2.

Energie jsou již zahrnuty v ceně nájmu (studená a teplá voda, elektřina, WIFI připojení k internetu, satelitní TV, parkování, toaletní papír, mýdlo, prostředky na nádobí apod.). Poplatek za poskytnutí přikrývek, povlečení, ručníků a úklid se hradí dle platného ceníku. Nutné náklady na vytápění v zimním období jsou řešeny sezonními příplatky a jsou uvedeny též v ceníku.

1.3

V nemovitosti je k dispozici standardní vybavení, které může nájemce využívat pro svou potřebu, pouze však k účelu, ke kterému je daná věc určena.

2. Práva a povinnosti zájemce (též nájemce)

2.1

Nájemce má právo užívat nemovitost vč. dostupného vybavení a zahradu po dobu platnosti nájemní smlouvy

2.2

Nájemce má právo na zajištění nerušeného pobytu v domě po dobu trvání nájemní smlouvy. Za rušivé vlivy nelze považovat standardní provoz v okolí (vozidla, zahradní technika, domácí zvířectvo apod).

2.3

Povinností nájemce je chovat se tak, aby nedošlo k poškození pronajmuté nemovitosti, zahrady a vybavení, ani nečinit žádné zásahy a úpravy, které by mohly mít jakýkoliv následný vliv na poškození.

2.4

Povinností nájemce je dodržovat Domovní řád, zejména pak v nemovitosti nekouřit, dodržovat noční klid a neobtěžovat okolí nadměrným hlukem, neznečišťovat nemovitost a okolí.

2.5

Povinností nájemce je venčit psy mimo nemovitost a zahradu, exkrementy sbírat a vyhazovat

2.6

Povinností nájemce je informovat pronajímatele o vzniklých škodách, způsobených jak nájemcem, tak vzniklých bez zásahu jiné osoby (např technickou závadou). Zároveň je povinnen informovat pronajímatele o zjištěných potencionálních rizicích, které mohou vést ke vzniku škody.

3. Práva a povinnosti pronajímatele (též majitele)

3.1

Pronajímatel má právo účtovat si poplatky a nájemné dle platného ceníku

3.2

Pronajímatel má právo vymáhat škody způsobené na pronajmuté nemovitosti, zařízení a zahradě. Ohledně zjištěných škod je nutné sepsat škodní protokol.

3.3

Pronajímatel je povinen předat dům k nájmu ve stavu odpovídajícím standardům (uklizený, povlečené postele, funkční vybavení)

3.4

Pronajímatel je povinnen nezasahovat nájemci do soukromí, jedině v neodkladné záležitosti, zejména hrozí-li škoda na zdraví, majetku apod.

3.5

Pronajímatel je povinnen informovat emailem zájemce o pronájem o volném termínu pobytu, potvrdit platnou rezervaci (po obdržení rezervační zálohy, viz. článek 4.5 tohoto ustanovení

3.6

Pronajímatel je povinnen ihned informovat zájemce o nájem o případných překážkách na straně pronajímatele, které brání vzniku smluvního vztahu (havárie apod.) a vrátit zájemci rezervační zálohu do sedmi pracovních dnů, v případě, že se zájemce a pronajímatel nedohodnou na náhradním termínu pobytu.

4. Ostatní ujednání

4.1

Do 30/9/2017 není nemovitost vytápěna a ani není možné ji jakkoliv vytápět

4.2

Rezervace je platná po obdržení rezervační zálohy na účet pronajímatele, bez rezervační zálohy není rezervace platná a nájemce se nemůže domáhat nájmu nemovitosti. Minimální výše rezervační zálohy je stanovena na 15% z celkové částky nájmu.

4.3

Po dohodě pronajímatele s nájemcem může být požadována vratná kauce na škody a ostatní rizika spojené s nájmem nemovitosti. V případě, že k žádnému poškození nedojde je kauce po skončení nájmu vratná v plné výši.

4.4

Rezervační záloha je splatná do tří dnů od rezervace na účet majitele. Konkrétní výše rezervační zálohy není specifikována, nastavena je pouze minimální spodní hranice zálohy ve výši 10%, zbytek nájemného musí být zaplacen nejpozději v den nástupu pobytu, ideálně převodem na účet pronajímatele.

4.5

Potvrzení rezervace, přijetí rezervační zálohy apod. potvrdí pronajímatel emailem zájemci a zároveň dojde k závazné rezervaci nemovitosti na daný termín. V případě zrušení rezervace ze strany zájemce mohou být účtovány storno poplatky, viz. bod 4.6 Smluvních podmínek.

5.

Zrušení rezervace Storno poplatek (procento celkové částky nájemného)

20 a více dnů předem 0%

10-19 dnů předem 10%

6-9 dnů předem 20%

3-5 dnů předem 40%

2-4 dnů předem 60%

1 den předem 80%

0 den předem 100%


Domovní řád

1/ V domě platí zákaz kouření

2/ Pohyb v domě je povolen pouze v přezůvkách

3/ Veškeré vybavení a zařízení je možné používat pouze k účelu, pro který je určeno.

4/ V domě platí zákaz používání vlastních elektrických spotřebičů kromě drobných spotřebičů osobní potřeby (nabíječky telefonu, nebo notebooku, holící strojky, fény apod.) Ostatní spotřebiče po dohodě s majiteli.

5/ Nájemci musí dbát o vlastní bezpečnost, v domě a na zahradě se musí pohybovat obezřetně s ohledem na situace a okolí. Především v místech, kde hrozí zvýšené riziko nebezpečí (schodiště, terasa, lodžie, venkovní terén) musí dbát zvýšené opatrnosti a mít dohled na dětmi. Majitelé nenesou žádnou odpovědnost za možné úrazy plynoucí z nerespektování těchto zásad.

6/ Dům je předán do užívání s veškerým funkčním vybavením. Je zakázáno jakkoliv poškozovat movitý i nemovitý majetek. Náhrada za způsobené škody bude požadována po nájemcích.

7/ V domě je nutné udržovat pořádek a neznečisťovat dům, zahradu ani okolí nad rámec běžného užívání. Extrémní znečištění může být posuzováno jako způsobená škoda a dle toho může být požadována náhrada škody.

8/ V domě a okolí je nutné se chovat slušně, zejména pak neobtěžovat okolí nadměrným hlukem, zápachem (např. z táboráku) apod. Nutné je dodržovat noční klid 22:00 až 6:00 hod.

9/ Nájemce je oprávněn užívat první a druhé patro domu vč. terasy a lodžie a oplocený pozemek - nádvoří a zahradu vč. dostupného zařízení. Přízemí domu není přístupné, slouží jako technické zázemí majitelům.

10/ V případě jakékoliv nenadálé situace je povinností nájemce neprodleně kontaktovat majitele, kontakty jsou uvedeny na stránce Kontakty v případě webových stránek, v domě jsou v tištěné formě ve vstupní verandě.